Sponsorbeleid

In toenemende mate is er binnen het onderwijs aandacht voor sponsoring van bepaalde activiteiten. De stichting is natuurlijk blij met sponsoring; deze sponsoring zal altijd gedaan worden met een specifiek doel, en de verantwoording van de gelden zal ook altijd expliciet gedaan worden. Het gaat hierbij om geld, goederen of diensten die aan het bestuur, directie, personeelsleden of leerlingen verstrekt worden en waarvoor de sponsor soms een tegenprestatie verlangt. Sponsoring wordt geaccepteerd ten behoeve van de leeromgeving (gebouw of inventaris), leermiddelen (computers, boeken, overig lesmateriaal) of excursies. Vanuit sponsorgelden zullen geen arbeidsrelaties worden bekostigd. Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring.

Het bestuur en daarmee de school hanteren het landelijk sponsorbeleid van het Ministerie van Onderwijs, waarbij gedragsregels vastgelegd zijn in een convenant. In het sponsorbeleid staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen alsmede de identiteit van de school;
  • Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar brengen;
  • De onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs mogen door sponsoring niet beïnvloed worden;
  • Reclame in lesmateriaal is niet toegestaan;
  • Sponsoring mag niet leiden tot ongewenst, gevaarlijk of ongezond gedrag;
  • De medezeggenschapsraad van de stichting heeft instemmingsrecht bij het aangaan van sponsorovereenkomsten.