Medezeggenschapsraad

MedezeggenschapsRaad (bovenschools niveau)

De Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen van de deelnemende scholen zijn vertegenwoordigd. In deze MR worden zaken besproken die voor de hele stichting van belang zijn zoals strategisch beleid, personeelsbeleid, financieel beleid.
Contact met de MR via de secretaris mr@vsvonh.nl.

VestigingsMedezeggenschapsRaad (schoolniveau)

Elke school heeft ook een eigen Vestigings Medezeggenschapsraad (VMR). Deze praat en denkt mee over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de school. Dit varieert van onderwijskundige veranderingen tot het vaststellen van vakanties.

Leden VMR 2023/2024

  • Frithjof de Zwart (docent)
  • Hiske Reijgersberg, (oop)
  • Selma Groot (docent)
  • Shanty de Visser (docent)
  • Elian Otto (ouder)
  • Amcke Decker, voorzitter (ouder)
  • Silvan Fröhlich (leerling)
  • vacature (leerling)

Contact VMR: hreijgersberg@rscollege.nl