Dyslexiebeleid

Dyslexie kun je maar beter zo snel mogelijk signaleren. Vandaar dat we in klas 7 alle leerlingen testen op begrijpend lezen en spelling. Dit gebeurt door de remedial teacher van de midden- en bovenbouw in samenwerking met de zorgcoördinator. Bij vermoedens van dyslexie doet de remedial teacher nader onderzoek. Wijst de uitkomst in dezelfde richting, dan kan er een gecertificeerde deskundige ingeschakeld worden. Uiteraard in overleg met de ouders, want verdere stappen worden niet vergoed.

Wordt dyslexie uiteindelijk vastgesteld, dan kan onze school samen met de remedial teacher vrijwel alles in het werk stellen wat nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan compenserende faciliteiten (bijvoorbeeld computergebruik), meer tijd bij proefwerken of schriftelijke overhoringen, verlenging van examentijd, dispenserende maatregelen (bijvoorbeeld gebruik van gesproken boeken of het niet of minder meetellen van spelfouten) of extra instructie (het liefst in klassenverband).

Dyslexieprotocol
Dyslexiebeleid